Firma sa zaoberá – obchod s drevom

 • píliarska činnosť
 • výroba drobných výrobkov z dreva
 • vykonávanie parkových a sadovníckych úprav
 • poradenská činnosť v oblasti lesníctva
 • pilčícke práce a približovanie dreva
 • pohostinská činnosť
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Obchodné meno:
HARMANIAK, spol. s r.o.
Sídlo:
Divadelná 2037/4 , 96001 Zvolen
IČO:
36055565
IČ DPH:
SK 2020070503
Registrácia:
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 7854/S
Štatutárny zástupca:
Ing. Milan Harmaniak (konateľ spoločnosti)
Ing. Nataša Harmaniaková, CSc. (konateľ spoločnosti)
Kontaktná osoba:
Ing. Milan Harmaniak tel. 0905 611150,
e-mail: milan.harmaniak@gmail.com


ako vyhlasovateľ

v zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platných v Slovenskej republike

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na výstavbu a interierové vybavenie "PENZIÓNU KRÁLIKY" s poskystovaním ubytovacích, reštauračných a doplnkových služieb.

v rámci projektu „PENZIÓN KRÁLIKY “,
ktorý je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Premetom OVS bude: Výstavba penziónu v k.ú. Králiky.

Špecifikácia predmetu verejnej obchodnej súťaže: Jedná sa o penzión s celoročným využitím, ktorý pozostáva z reštaurácie, ubytovania[ 9 izieb ], spevnených plôch, parkoviska, kanalizačnej prípojky, čističky odpadových vôd a vnútorného zariadenia.

Podrobnú projektovú dokumentáciu vrátane výkaz výmer si môžu potenciálni záujemcovia vyzdvihnúť v sídle spoločnosti najneskôr do 10.6.2008 každý pracovný deň v čase od 10.- 12. hod.

Predpokladaný termín realizácie je od III. štvrťroku 2008 s dobou výstavby 24 mesiacov. O víťazovi rozhodne 3- členná odborná komisia vyhlasovateľa, ktorej hodnotiacim kritériom bude:
 • cena

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s prekladateľom ponuky, ktorá získa najlepšie hodnotenie.

Podmienky súťaže:

 • a) Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby v termíne do 15 dní od zverejnenia súťaže.
 • b) Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno účastníka a označenie "Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy na výstavbu penziónu Králiky".
V obálke účastník predloží:
 • Doklad preukazujúci totožnosť účastníka súťaže (výpis z obchodného registra alebo iné obdobné potvrdenie) a preukazujúce zároveň oprávnenie záujemcu vykonávať predmetnú činnosť.
 • Cenovú ponuku na realizáciu predmetu dodávky podľa projektovej dokumentácie vyhlasovateľa - cena bez DPH, príslušná výška DPH a cena s DPH celkom.
 • c) Doklady predložené v obálke musia byť originály alebo ich overené fotokópie. Vyhlasovateľ vylúči z obchodnej verejnej súťaže navrhovateľa, ktorý nesplnil podmienky podľa písm. a) a b) alebo zistí, že predložené doklady sú neplatné.
 • d) Obálka musí byť doručená do sídla vyhlasovateľa spôsobom tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 15.6.2008 do 12:00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
 • e) Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa do 10 dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Súťažné návrhy musia mať viazanosť 6 mesiacov. Vytvorená bude 3- členná komisia na výber najvhodnejšieho z predložených návrhov. Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže víťaznému účastníkovi súťaže, ako aj neúspešným učastníkom súťaže do 5 kalendárnych dní od vyhodnotenia návrhov. Realizácia obstarávania je podmienená podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na základe právoplatného rozhodnutia Riadiaceho orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

 • a) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 • b) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.
 • c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ukončiť súťaž ako neúspešnú.
 • d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
 • e) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pre prípad neuzavretia zmluvy s víťazným uchádzačom, alebo pre prípad odstúpenia od zmluvy s víťazným uchádzačom súťaž zrušiť.

Vo Zvolene, dňa 28.05.2008

Ing. Milan Harmaniak
konateľ spoločnosti